O Διαδικτυακός τόπος atmizo-book.gr (εφεξής ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ) αποτελεί ιδιοκτησία του συγγραφέα και εκδότη Ιωάννη Δομαζάκη (εφεξής ΕΚΔΟΤΗΣ), η επιχείρηση του οποίου εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Χαροκόπου, αριθμός 21. Ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ έχει σκοπό την έκθεση, τη διαφημιστική προώθηση και πώληση των βιβλίων που εκδίδει και διανέμει ο ΕΚΔΟΤΗΣ.

 

Σύμβαση χρήσης

Η χρήση του παρόντος ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, χωρίς καμία εξαίρεση. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ.
Ο ΕΚΔΟΤΗΣ δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης και ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει κάθε φορά να ελέγχει για ενδεχόμενες αλλαγές και, εφόσον εξακολουθεί τη χρήση του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, τεκμαίρεται ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλει να απέχει από τη χρήση του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ.

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ που, ενδεικτικά, περιλαμβάνει λογότυπα, κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και κατατεθειμένα σήματα του ΕΚΔΟΤΗ. Η εμφάνιση του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ στον ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί από οιονδήποτε ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης του. Το ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες αποκλειστικά για προσωπική και όχι για δημόσια ή εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η οιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση, μεταγλώττιση, μετάφραση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διανομή ή αναμετάδοση με οιοδήποτε μέσο, του συνόλου ή μέρους του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΚΔΟΤΗ, σύμφωνα με το ισχύον Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο.

 

Υποχρεώσεις επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, οφείλει να χρησιμοποιεί τις ιστοσελίδες και υπηρεσίες του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και τα χρηστά ήθη. Σε περίπτωση που κάποιος επισκέπτης/χρήστης προκαλέσει, λόγω κακής ή αθέμιτης χρήσης, τεχνική βλάβη ή προβλήματα στον ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ή στα συστήματα που τον φιλοξενούν, ευθύνεται για κάθε ζημία που προκύπτει από την εν λόγω βλάβη και αναλαμβάνει οιαδήποτε δαπάνη για την αποκατάσταση της ζημίας.

 

Περιορισμός ευθύνης

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ. Υπό οιεσδήποτε συνθήκες όμως, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο ΕΚΔΟΤΗΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη από την πρόσβαση και τη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ. Ο ΕΚΔΟΤΗΣ δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ θα παρέχονται ανελλιπώς και χωρίς σφάλματα ή προβλήματα, ούτε ότι ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ή/και οι εξυπηρετητές («servers»), μέσω των οποίων συνδέεται ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών/χρηστών, θα είναι απαλλαγμένοι από ζημιογόνο λογισμικό. Συνεπώς η ευθύνη για οιαδήποτε βλάβη ή απώλεια δεδομένων τυχόν προκληθεί στο σύστημα υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη λόγω της χρήσης του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ και των υπηρεσιών του, βαρύνει αποκλειστικά τον επισκέπτη/χρήστη.

 

Σύνδεσμοι (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους

Ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ. Ο ΕΚΔΟΤΗΣ δεν έχει οιονδήποτε έλεγχο και δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στο περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την ασφάλεια, τη νομιμότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών ή υπηρεσιών που παρέχουν οι διαδικτυακοί τόποι τρίτων. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ αποφασίσει να επισκεφθεί, διαμέσου των εν λόγω συνδέσμων, κάποιον από τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο αποκλειστικά με δική του ευθύνη.

 

Ανήλικοι

Η χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου σε επισκέπτη/χρήστη που είναι ανήλικος είναι δυνατή μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων του.

 

 

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ δεσμεύεται να προστατεύει και να περιορίζεται μόνο σε νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ. Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τη συναφή Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις και πράξεις της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Πληροφορίες που λαμβάνονται και συλλέγονται αυτόματα

Κάθε φορά που χρησιμοποιείται ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ από κάποιον επισκέπτη/χρήστη, λαμβάνονται και συλλέγονται αυτόματα οι ακόλουθες πληροφορίες: η πλήρης διεύθυνση της ιστοσελίδας που επισκέφθηκε ο χρήστης, το πρόγραμμα πλοήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποίησε, η ημερομηνία και η ώρα που επισκέφθηκε τον ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ και η διεύθυνση IP από την οποία ήταν συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται κυρίως για λόγους προστασίας του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ από κακόβουλη χρήση καθώς επίσης και για στατιστικούς και άλλους διαχειριστικούς λόγους.

 

Cookies

O ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ, για τη διευκόλυνση και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών που ηλεκτρονικά παρέχει, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αλφαριθμητικά αρχεία τα οποία αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη και τα οποία διευκολύνουν τη σύνδεση του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ με τον εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη. Η χρήση των cookies είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών (όπως η αποθήκευση προσωπικών ρυθμίσεων, η αναζήτηση παραγγελιών κλπ.). Ωστόσο, ο επισκέπτης/χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει στο πρόγραμμα πλοήγησής του κατάλληλη ρύθμιση ώστε είτε να τον προειδοποιεί πριν αποδεχτεί cookies από κάποιο διαδικτυακό τόπο, είτε να απενεργοποιήσει πλήρως τη δυνατότητα αποδοχής cookies στον υπολογιστή του. Στην τελευταία περίπτωση όμως, ενδεχομένως να μην είναι δυνατή η διεκπεραίωση της παραγγελίας του ή/και η αποστολή μηνύματος προς τον ΕΚΔΟΤΗ.

 

Υποβολή προσωπικών στοιχείων από τον επισκέπτη/χρήστη

Για να πλοηγηθεί ο επισκέπτης/χρήστης στον ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ δεν χρειάζεται να παρέχει προσωπικά του δεδομένα. Προσωπικά δεδομένα θα ζητηθούν από τον επισκέπτη/χρήστη μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: (1) Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ. Στην περίπτωση αυτήν, ζητείται το όνομα και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. (2) Υποβολή παραγγελίας προϊόντων, οπότε ζητούνται από τον επισκέπτη/χρήστη το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου, η ταχυδρομική του διεύθυνση και τυχόν στοιχεία έκδοσης τιμολογίου (ΑΦΜ, ΔΟΥ, επάγγελμα), εφόσον η παραγγελία γίνεται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αποκλειστικό σκοπό τη διεκπεραίωση της αντίστοιχης παραγγελίας. Στην περίπτωση που η παραγγελία γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ζητούνται επιπλέον από τον επισκέπτη/χρήστη τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας.

Ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer) για τη διασφάλιση του απορρήτου των στοιχείων του επισκέπτη/χρήστη. Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της SSL σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Επιπλέον, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές πραγματοποιούνται σε περιβάλλον που εξασφαλίζει τη μέγιστη ασφάλεια, το οποίο παρέχεται, μέσω ανακατεύθυνσης (re-direction), από τις υπηρεσίες που αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές (για παράδειγμα Τράπεζα, PayPal και Viva Payments). Έτσι, τα στοιχεία των χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές δεν αποθηκεύονται ούτε επεξεργάζονται από τον ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ.

 

Μη εκχώρηση σε τρίτους

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ δύναται να επεξεργάζεται και να δημοσιοποιεί στατιστικά στοιχεία που αφορούν στη χρήση του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, χωρίς να γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση των επισκεπτών/χρηστών του. Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ο ΕΚΔΟΤΗΣ σε καμία περίπτωση δεν θα ενοικιάσει, πωλήσει ή κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα επισκεπτών/χρηστών του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή τους, με εξαίρεση την περίπτωση που αυτά ζητηθούν από τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές ή άλλες αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

 

Διόρθωση ή Διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον ΕΚΔΟΤΗ προκειμένου να διαπιστώσει αν υπάρχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν στο αρχείο του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ και να ζητήσει τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους.

 

Συναίνεση

Η χρήση του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ από μέρους του επισκέπτη/χρήστη και η υποβολή των προσωπικών του δεδομένων, συνεπάγεται τη συγκατάθεσή του όσον αφορά στη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

 

Όροι Πώλησης

 

1. Τιμές πώλησης

Επισημαίνεται ότι οι αναγραφόμενες τιμές πώλησης των βιβλίων του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, είναι τιμές λιανικής πώλησης και συμπεριλαμβάνουν τον αντίστοιχο Φ.Π.Α.

 

2. Τρόποι παραγγελίας

α. Τηλεφωνικά στο 2109520761 από Δευτέρα έως Παρασκευή 11:00 – 14:00 και 18:00 – 20:00.

β. Με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), είτε μέσω της σελίδας επικοινωνίας του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ είτε απευθείας στη διεύθυνση info@atmizo-book.gr.

γ. Μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (ισχύει μόνο για παραγγελίες εντός Ελλάδας).

 

3. Τρόποι Πληρωμής

α. Πληρωμή με αντικαταβολή (ισχύει μόνο για παραγγελίες εντός Ελλάδας).
Ο πελάτης πληρώνει τοις μετρητοίς όταν παραλάβει την παραγγελία του και επιβαρύνεται με 2 Ευρώ (επιπλέον του κόστους αποστολής).

β. Πληρωμή μέσω PayPal
Είτε με αυτόματη μετάβαση και εξόφληση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα PayPal (μόνο για παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ) είτε, μετά από συνεννόηση με τον πελάτη, ο ΕΚΔΟΤΗΣ αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με κατάλληλο σύνδεσμο (link) πληρωμής μέσω PayPal, του ποσού εξόφλησης της αντίστοιχης παραγγελίας.

γ. Πληρωμή με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας (ισχύει μόνο για παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ).
Ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει πιστωτική κάρτα VISA ή MASTERCARD ή DINERS ή American Express, έκδοσης οιασδήποτε Τράπεζας, ή χρεωστική κάρτα η οποία υποστηρίζει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

δ. Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (δεν ισχύει για παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ).
Ο πελάτης επικοινωνεί με τον ΕΚΔΟΤΗ (μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ώστε να ενημερωθεί για το συνολικό ποσό πληρωμής της παραγγελίας του και κατόπιν καταθέτει το ποσό πληρωμής στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:

 

Τράπεζα: Eurobank
Αριθμός Λογαριασμού: 0026.0517.42.0200015637
IBAN: GR61 0260 5170 0004 2020 0015 637
SWIFT (BIC): ERBKGRAA
Δικαιούχος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΜΑΖΑΚΗΣ

 

Κατόπιν, ο πελάτης ενημερώνει τον ΕΚΔΟΤΗ για την πληρωμή, μέσω τηλεφώνου στο 2109520761 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση info@atmizo-book.gr, ώστε να προχωρήσει η εκτέλεση της παραγγελίας.

Προσοχή: Αν η υλοποίηση της τραπεζικής συναλλαγής περιλαμβάνει τυχόν έξοδα (π.χ. έμβασμα από άλλη Τράπεζα ή χώρα, κλπ.) τότε αυτά βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον πελάτη.

 

4. Αποστολή προϊόντων

α. Αποστολή στην Ελλάδα
Οι αποστολές εντός Ελλάδας πραγματοποιούνται μέσω των ΕΛΤΑ ή άλλων εταιρειών μεταφορών ή ταχυμεταφορών (Courier), χωρίς επιπλέον επιβάρυνση (όλα τα έξοδα αποστολής βαρύνουν αποκλειστικά τον ΕΚΔΟΤΗ). Για τις αποστολές εντός Ελλάδας ο χρόνος παράδοσης είναι συνήθως από 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες μετά την πραγματοποίηση της παραγγελίας, εφόσον όλα τα προϊόντα της παραγγελίας είναι άμεσα διαθέσιμα (εξαιρούνται οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως «δυσπρόσιτες» από τα ΕΛΤΑ).

β. Αποστολή εκτός Ελλάδας
Οι αποστολές προς το εξωτερικό γίνονται κατά κανόνα με τα ΕΛΤΑ ή, κατά περίπτωση, με άλλες εταιρείες διεθνών ταχυμεταφορών. Το κόστος αποστολής υπολογίζεται κατά περίπτωση και ο πελάτης ενημερώνεται ώστε να επιβεβαιώσει την παραγγελία του.
Οι χρόνοι παράδοσης των παραγγελιών εξαρτώνται από τους χρόνους των ΕΛΤΑ ή της αντίστοιχης εταιρείας ταχυμεταφορών αλλά και από τη χώρα προορισμού.

 

5. Καθυστέρηση παραγγελίας – Ανωτέρα βία

Ο ΕΚΔΟΤΗΣ δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην αποστολή ή παράδοση των προϊόντων του, οι οποίες οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα του ΕΚΔΟΤΗ ή οφείλονται σε ανωτέρα βία. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, αδυναμία ή βλάβη του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, καθυστερήσεις των ταχυδρομικών/μεταφορικών υπηρεσιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, φυσικές καταστροφές, κλπ. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο ΕΚΔΟΤΗΣ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επικοινωνήσει με τον πελάτη προκειμένου να έρθουν σε συνεννόηση για τη διευθέτηση της παραγγελίας του.

 

6. Επιστροφές

Σε περίπτωση που ο πελάτης παραλάβει κακέκτυπο ή ελαττωματικό βιβλίο, ή τίτλο διαφορετικό από αυτόν που παρήγγειλε, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον ΕΚΔΟΤΗ άμεσα (εντός 7 ημερών από την παραλαβή του βιβλίου), ώστε, κατόπιν συνεννοήσεως, να γίνει αντικατάσταση ή επιστροφή του βιβλίου, με τα έξοδα αποστολής να βαραίνουν τον ΕΚΔΟΤΗ.

Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τη σύμβαση πωλήσεως εντός 14 ημερών από την ημέρα που πραγματοποίησε την παραγγελία. Στην περίπτωση αυτήν τα έξοδα αποστολής τής επιστροφής βαραίνουν τον πελάτη.

Πριν από κάθε επιστροφή συνιστάται να προηγηθεί συνεννόηση με τον ΕΚΔΟΤΗ.  Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί (δεν έχει ανοιχτεί με τρόπο τέτοιον ώστε να φαίνεται χρησιμοποιημένο / διαβασμένο) και μόνο εφόσον συνοδεύεται με την απόδειξη αγοράς.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι χρήσης και η χρήση του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο καθώς και τον Νόμο 2251/1994 «περί Προστασίας Καταναλωτών», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών, είναι τα αρμόδια Δικαστήρια.

Τελευταία ενημέρωση: 25/3/2017